Project Manager

Assessorament, arquitectura tècnica i project manager

Estudis de viabilitat econòmica d’una obra revisant el projecte executiu previ a l’inici de les obres per a tenir més eines de control econòmic durant l’execució i mantenir un control pressupostari d’inici a fi.

Assessorament a promotors en el seguiment econòmic i temporal d’una obra revisant costos, certificacions, factures i planificació de l’obra,

així com altres funcions que siguin encomanades com la coordinació, supervisió i control als diferents agents que intervinguin en l’execució de les obres.

Gestió integral de l’obra, des del seguiment del projecte en fase de redacció, procés de licitació estudiat segons necessitats del client, control i seguiment de l’execució de l’obra i finalment tancament econòmic i temporal.

Direcció d'execució

Direcció Facultativa d’una obra. Direcció tècnica de l’execució i redacció i seguiment del programa de control de qualitat.

Altres funcions que puguin ser encomanades com a aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació o arquitectes.

Serveis d'arquitectura

Redacció de projectes arquitectònics des de l’avant projecte fins al projecte executiu i la posterior direcció de les obres.

Els objectius dels nostres professionals en les feines realitzades han estat unir els necessaris criteris estètics de tota obra artística amb el rigor constructiu i de materials, d’acord amb el cost econòmic de l’encàrrec.

Consultoria BIM

Serveis de modelització, coordinació, redacció de plans d’execució i implantació BIM en oficines tècniques.

La metodologia BIM ens permet generar un model digital multidisciplinari incloent arquitectura, estructura i instal·lacions obtenint grans avantatges al llarg del cicle de vida tant del projecte com de l’edifici. La col·laboració entre els diferents agents és clau per al correcte funcionament de la metodologia BIM.

Mitjançant la modelització en 3D de totes les disciplines s’obté una visió global extrapolable a la realitat que permet des d’un inici minimitzar errors d’execució i anticipar canvis, el deriva en una reducció de costos i terminis.

BIM és una nova metodologia de treball i de relació entre agents al sector AECO amb més de 20 anys de trajectòria contrastada en països Sud Americans i Nòrdics.