Transambiental

Project Mànager del Promotor

Consisteix en la implantació d’una empresa de transports, amb un edifici d’oficines corporatiu adossat a dues naus de tipus industrial, formant un conjunt compacte. Una de les naus està destinada a taller mecànic de vehicles i l’altra està destinada a emmagatzematge.

La zona que envolta aquestes edificacions està pavimentada i en ella es situa la zona d’aparcament de camions, on s’ubica també una caseta auxiliar de serveis edificació auxiliar que permet allotjar la maquinària pròpia del pont de rentat de vehicles industrials i de la benzinera. Tot aquest conjunt d’edificacions i urbanització ocupa una superfície de 18.863,07 m2.

L’edifici destinat a oficines te una forma rectangular, de 30x15m, i consta de dos nivells sobre rasant: planta baixa dedicada a la recepció de clients i espai de descans per als treballadors i planta primera amb la zona d’oficines.

La nau destinada a taller de manteniment de vehicles te una forma rectangular, amb unes dimensions màximes de 40 metres en sentit longitudinal i d’aproximadament 25 metres en sentit transversal.

La nau destinada a emmagatzematge és de forma pràcticament rectangular: te unes dimensions de 47 m en sentit longitudinal x 25 m en sentit transversal, amb un afegit lateral de 10,60 x 9,0 m per al moll de càrrega.