Serveto

Project Mànager del Promotor

 Construcció integral de la nova seu central de l’empresa de transports i logística Serveto amb una superfície total de 14.000 m2. Inclou un aparcament de camions amb 75 places, un edifici d’oficines i una nau de manteniment annexa.

Es proposa un volum pur i clar, paral·lelepípede, en base d’un esquelet de prefabricats de formigó i façanes també d’aquest material. A una banda es concentra el programa més públic en dues plantes amb un gran espai doble central, amb les oficines i atenció a clients, i a l’altre banda el taller ocupant tota l’alçada per encabir-hi els camions, amb una franja d’altell amb espais associats als conductors.

L’accés principal es produeix per un dels extrems del volum, a la banda nord. En aquesta zona, hi conflueix l’accés rodat dels visitants externs a través d’un aparcament de cotxes adjacent paral·lel a aquesta façana, o l’accés peatonal alineat i tangent des del carrer principal. En planta baixa la façana s’enretira en aquesta zona per fer una zona coberta d’accés al visitant, abans de creuar la porta d’accés.

l’edifici té una primera caracterització definida per l’estructura i tancaments , en base a una retícula endreçada de pilars de formigó prefabricats, amb jàssenes prefabricades que serveixen de recolzaments a plaques alveolars de 30+5 que salven les llums i defineixen els plans horitzontals. A part d’això, es tanca el conjunt amb panells llisos de 20cm de gruix de prefabricats de formigó, que de forma ordenada i amb domini de les línies horitzontals, delimiten les parts opaques del conjunt.