CAP Amposta

Direcció d’Execució d’Obra

 La parcel·la es situa en un a illa destinada a equipaments, i limita a l’oest amb una zona d’equipaments i comercial. Limita també amb una zona d’habitatges en filera al sud i illes tancades al nord i est.

El caràcter més urbà del carrer Sebastià Juan Arbó fa que l’edifici s’emplaci més proper a aquest límit, formant ciutat.

Es deixa lliure un espai en l’extrem est de la parcel.la, , així com una que es converteix en una plaça urbana, d’accés al centre. En l’extrem nord es reubica el parc infantil inclòs en una zona verda, on es replanten els arbres que s’han hagut de traslladar per tal d’ubicar l’edifici, molt més vinculada a l’espai obert de l’estació d’autobusos i l’aparcament públic que trobem immediatament a l’esquerra.

La zona a urbanitzar es tractarà amb àmplies superfícies enjardinades circulars, on es plantaran diferents espècies vegetals, així com el parc infantil de sauló delimitat per una tanca. La urbanització complirà amb tots els requisits exigibles, com són accessibilitat, intervenció de bombers, sostenibilitat, etc.

El volum de l’edifici és rectangular, col·locat horitzontalment en direcció est-oest, per aprofitar d’aquesta manera la bona ubicació nord-sud de les estances interiors.

 

La planta baixa en el seu extrem est es retira per tal de generar l’espai d’accés sota cobert al centre, accessible també per trànsit rodat amb una zona de vialitat invertida davant de la façana est de l’edifici.

L’edifici en totes les seves plantes s’organitza en dos passadissos principals que discorren al llarg del volum, on trobem les sales d’espera longitudinals, a banda i banda de dos patis centrals. En aquest espai entre passadissos també s’hi ubiquen els nuclis de comunicació vertical i els nuclis de banys. A banda i banda dels passadissos, al llarg de la façana s’ubiquen les consultes i la resta de dependències.

En planta baixa, accedint a través del cancell d’entrada, trobem el vestíbul d’accés i la recepció. A continuació d’aquests hi trobem l’àrea d’Extraccions i la d’Atenció Continuada.

En el passadís situat a l’altra banda de l’edifici s’hi ubica l’àrea de Pediatria i la d’Atenció a la Dona (ASSIR).

En planta primera hi trobem principalment l’àrea de Medicina General, així com l’àrea d’Odontologia i l’àrea Polivalent, a excepció de la sala multi usos, ubicada a planta segona.

A planta segona s’hi ubica part de l’àrea administrativa, l’Agència de Protecció de la Salut, l’àrea d’Educació Sanitaria i d’Activitats Comunitàries i les dependències de personal, manteniment, emmagatzematge i instal·lacions.