CAP 11 Setembre

Direcció d’Execució d’Obra

L’edifici pretén ser clar i ordenat.
Es parteix d’un plec format pel forjat i les parets exteriors de formigó, formant lleixes en les quals es situen les diferents funcions i àrees. S’intenta crear, en façana, una certa tensió en el lloc, utilitzant el cromatisme enfront de la monotonia de l’entorn urbà.

El desnivell de 4 metres entre la cota del carrer i la part posterior del solar, singularitza la secció. El terreny descendeix introduint-se en l’edifici mitjançant les pintes interiors i generant patis allargats, on es planten plantes medicinals, afavorint la il·luminació i ventilació de les zones d’espera i alhora mantenint la privacitat de les zones clíniques i de consulta.

Un mateix buit central dona accés a les dues passeres d’entrada, una a la zona de Rehabilitació, i l’altra al CAP. Aquest darrer, es desenvolupa en forma de pinta.

En la planta soterrani, un volum baix ubica la zona d’instal·lacions, apartant-se de la zona més pública del centre. La zona d’urgències es situa a la planta baixa, de fàcil accés per a les ambulàncies. Les places d’aparcament es situen darrera l’edifici, deixant neta la façana d’entrada. Sota la plaça d’accés es situa la zona d’hidroteràpia, amb dues piscines de tractament. Es situen semisoterrades per facilitar la construcció i sustentació dels cascs de les piscines i que siguin accessibles per les diferents àrees del edifici.

S’ha tingut en compte la climatologia de la ciutat, molt extrema, amb estius molt calorosos i hiverns freds i amb boires espesses, tenint especial cura en que les orientacions siguin les correctes per a les diferents zones i funcions, i afegint les proteccions solars necessàries en forma de voladissos i lames en les orientacions més desfavorables.